Vårdkontroll är en ny tjänst för medicinskt ansvariga

Ett nav för patientsäkerhetsarbetet

Ni får en licens för enbart 4000 kr/år exkl. MOMS per enhet. Genom att ni till samma kostnad kan göra flera på enheten delaktiga genom egenkontroll så blir arbetet mindre betungande. Det ger också ett lärande till organisationen genom att medarbetare i verksamheten får insikt i varför det är viktigt att följa rutiner. I systemet skapas handlingsplaner för de områden där verksamheten inte lever upp till kraven och du som medicinskt ansvarig kan också hämta ut en årsrapport när det är dags för patientsäkerhetsberättelsen.

Perspektiv och moduler

 • 2022-03-07 13:29

  Läkemedel

  Läkemedelshantering är ett område med ånga avvikelser. Avvikelserna beror ofta på brister i antingen kunskap eller rutiner. Med ett bra kvalitetsarbete kan man alltid minska riskerna för avvikelser och vårdskador.

  info
 • 2022-03-07 13:49

  Arbetsmiljö

  Riskbedömning för god arbetsmiljö på äldreboende i enlighet med de krav som arbetsmiljöverket ställer på process och kvalitet. Det finns ett nära samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Flera av arbetsmiljöverkets författningar har direkt inverkan på vården.

  info
 • 2022-03-11 12:54

  Städning

  Städning är ett eftersatt område. I många organisationer saknas kunskap om vilka krav som behöver ställas på städning för att undvika smittspridning. Området är indelat i underområden för olika typer av städning.

  info
 • 2022-03-11 12:56

  Vård och behandling

  Vård- och behandlingsavsnittet tar upp vårdens ansvar ur ett antal vårdrelaterade perspektiv utifrån gällande författningar såsom dödsfall, innehav av skjutvapen, undernäring och inkontinensvård.

  info
 • 2022-03-11 12:57

  Hygien

  Många komplikationer i vården har en bakgrund i bristande hygien. Det handlar om basala hygienrutiner, förvaring av material, hantering av personalkläder och skyddsutrustning m.m.

  info
 • 2022-03-11 12:59

  Medicinsktekniska produkter (MTP)

  Vården hanterar många olika sorters MTP; allt från febertermometrar och blodtrycksmanschetter till permobiler och respiratorer. Felaktig användning och bristande underhåll kan medföra allvarliga risker för patientens hälsa. Många vårdgivare har brister i rutiner för säker användning av MTP.

  info
 • 2022-03-11 13:04

  Informationssäkerhet

  GDPR har inneburit att bristande rutiner hos en vårdgivare skulle kunna bli mycket kostsamt. Det måste finnas stöd för all hantering av personuppgifter i verksamheten. Dessutom behöver det finnas trygga rutiner för samverkan och informationsöverföring till andra, exempelvis hantering av remisser och intyg.

  info
Login